26 augustus 2024 verschijnt er een nieuwe Primavera Magazine!

Logo Primavera Magazine

Uw maandelijkse vriend aan huis

Verkoopsvoorwaarden

Lees hier onze verkoopsvoorwaarden.

Voorwaarden tot opname

Door ons een order toe te vertrouwen, stemt de adverteerder zonder enig voorbehoud in met de huidige algemene voorwaarden, alsmede met het van kracht zijnde advertentietarief. Tegenstrijdige vermeldingen voorkomend op documenten van de reclamegidsen en andere adviserende instellingen, kunnen ons bijgevolg niet tegengesteld worden.

Totstandkoming van de overeenkomst

Zolang een order niet door BVBA GERDIVO werd bekrachtigd, verbindt het slechts de adverteerder of de bemiddelaar, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen terzake. Onze vertegenwoordigers hebben geen volmacht om af te wijken van het tarief in voege. BVBA GERDIVO heeft het recht de bestelling van de klant, afgesloten bij haar vertegenwoordigers, te weigeren. In geval van weigering van de bestelling zal BVBA GERDIVO binnen de zeven werkdagen na ondertekening van de bestelbon, de klant hiervan in kennis stellen door middel van een aangetekend schrijven. Deze weigering om de bestelling te aanvaarden dient niet te worden gemotiveerd. De niet aanvaarding van de bestelling geeft aan de klant geen enkel recht op schadevergoeding.

Voorbehoud bij het aanvaarden van inlassingen

De uitgever behoudt het recht om, zonder verklaring, advertenties en teksten te schorsen, te weigeren of te staken, zonder dat de adverteerder of zijn bemiddelaar aanspraak kan maken op schadeloosstelling. Dit voorbehouden geldt eveneens voor de vooruit betaalde plaatsingen of voor lopende en nog niet in rekening gebrachte reclameopdrachten, zelfs indien de advertentie reeds één of verscheidene malen verschenen is.

Bepalingen van plaats en datum

De vastgestelde datum en de gevraagde plaats voor inlassingen worden niet gewaarborgd behalve, indien zij werden afgesloten overeenkomstig de hiervoor voorziene tarief voorwaarden. Alle betreffende onderrichtingen zullen als gewone aanwijzingen worden beschouwd en betaling van de advertentie blijft verschuldigd om het even op welke dag en plaats zij is verschenen. Er zal nochtans in de mate van het mogelijke rekening worden gehouden met de wensen van de adverteerder. Advertenties die een datum dragen en die staan op een periodeverkoop, krijgen voorrang op algemene advertenties.

Wijziging of schorsing van orders

Elke wijziging aan de gegeven richtlijnen of elke schorsing van de orders moeten schriftelijk meegedeeld worden om geldig te zijn en heeft slechts uitwerking acht dagen na ontvangst ervan.

Materialen

Het door de klant te leveren materiaal moet persklaar zijn. Dit materiaal moet voldoen aan de eisen die door de wijze van drukken worden gesteld. Het blad moet vijf volle werkdagen voor de datum van verschijning in het bezit zijn van het materiaal en van de aanwijzingen betreffende de plaatsing ervan. De termijn wordt op tien dagen gebracht voor bijzondere bladzijden of wanneer één of verscheidene kleuren worden gebruikt. Wanneer de klant geen persklaar materiaal levert, zullen composities, de montages, maquettes, de fotografieën, films, tekeningen, zetwerk en vertaalwerk in rekening worden gebracht, alsook verbeteringen aangebracht door de auteur, die omwerkingen mede brengen “aanvullingen of schrappingen”. De adverteerder wordt geacht afstand te doen, indien deze ze niet heeft teruggebracht drie maanden na de laatste inlassing. Wat advertenties met sleutelnummers betreft: het blad is er niet verantwoordelijk voor als een nummer of adres met sleutelnummer niet duidelijk afgedrukt is. De klant wordt verzocht een document of een film te verschaffen waarin het sleutelnummer een geheel vormt met de film of document.Dit geldt eveneens voor tekstregels die in een film of document moeten worden bijgezet. Vergissingen en tekortkomingen die het gevolg zijn van onvolledig materiaal, kunnen geen aanleiding zijn tot betwisting van betaling of kosteloze herplaatsing. Iedere reclamekopij moet duidelijk leesbaar zijn, er mag geen twijfel bestaan tot verkeerde interpretatie. Het blad draagt dus geen verantwoordelijkheid voor vergissingen die in een reclametekst voorkomen, als deze telefonisch of mondeling is opgegeven, als deze onvolledig, slecht geschreven of slecht gesteld is. De uitgever wijst ook alle verantwoordelijkheid van de hand, betreffende het vertalen of het zetten van advertenties in talen, andere dan deze van het blad. De geleverde reclamekopij dient dan ook steeds in de taal van het blad gesteld. De absoluut getrouwe weergave van kleuren is niet gewaarborgd.

Tarieven

Alle advertenties worden geplaatst aan het tarief, dat op het ogenblik van verschijning van kracht is. Het blad heeft het recht om op het even welk ogenblik zijn reclametarief, de breedte van zijn kolommen of zijn meetwijze te veranderen, indien dit nodig blijkt bij daling of stijging van lonen, grondstoffen en dienstenprijzen van vitaal belang voor de uitbating. Het nieuwe tarief of de nieuwe meetwijze wordt toegepast op alle opdrachten, met inbegrip van de lopende bestellingen van de datum af, waarop het van kracht is geworden. Bij iedere stijging van de index met twee procent, zullen de tarieven in evenredigheid stijgen. Speciale condities, zoals extra korting en allerhande afwijkingen van het officiële tarief, die door aquisiteurs vast of los van de uitgeverij aan de klant worden toegekend, zijn pas geldig wanneer het inlassingsorder door de directie van het blad met bedrijfsstempel, handtekening en functie worden bevestigd. Bij iedere afwijking of betwisting heeft de klant geen verhaal en zal hem de op dit ogenblik van kracht zijnde tariefprijs worden aangerekend.

Afmetingen der aankondigingen

Elke ingelaste aankondiging wordt gefactureerd op basis van de aangewende milimeterkolom, de prijs wordt berekend volgens de afstand tussen de bovenste en de onderste lijn waartussen de aankondiging zich bevindt.

Verantwoordelijkheid van de adverteerder tegenover derden

Advertenties verschijnen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de adverteerder of van de bemiddelaar, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen ter zake. De adverteerder wordt steeds geacht op te treden in hoedanigheid van auteur. De adverteerder waarborgt de uitgever tegen de gevolgen van om het even welk verhaal uitgeoefend door een derde tegen haar, omwille of ter gelegenheid van de inhoud van de verschenen publiciteit of tekst. Alle eventuele vorderingen tot schadeloosstelling, eisen tot recht op antwoord, economische sancties en alle kosten daaraan verbonden, zullen door de adverteerder gedragen worden.

Verantwoordelijkheid tegenover de adverteerde

De adverteerder ontslaat de uitgever van alle verantwoordelijkheid ten zijnen laste wat betreft de gevolgen van om het even welke fout bij de uitvoering van zijn publiciteitsorder. Deze ontlasting slaat echter niet op zwaarwichtige fouten gedaan door de diensten van het blad en met krachtige bewijzen gestaafd. De schadevergoeding beperkt zich steeds tot de prijs van de ruimte of de gedeeltelijke ruimte, die de adverteerder ervoor heeft betaalt. Wij nemen o.m. geen verantwoordelijkheid op voor fouten bij het drukken en eventuele laattijdige distributie. Bij ingebrekestelling van diensten, die niet onmiddellijk onder onze bevoegdheid vallen, zullen wij protest aantekenen met een vraag naar eventuele schadeloosstelling voor de cliënt.

Klachten

Alle klachten dienen ons op straf van verval te bereiken per brief en binnen de 48 uren volgend op de verschijningsdatum zonder dat zij ooit de eisbaarheid van de betaling van de inlassing kunnen schorsen, vertragen of teniet doen. Slechte druk of een volgens de klant ongelukkige compositie, keuze van lettertype en/of andere zonden tegen de esthetiek, kunnen nooit aanleiding zijn tot niet betaling of schadeloosstelling ten laste van het blad (zie ook pt. 6). Alle betwistingen betreffende een factuur gebeuren aangetekend aan het adres van de zetel binnen de 10 dagen na factuurdatum.

Overmacht

Het zich voordoen van elk feit, zelfs voorzienbaar of voorzien, onafhankelijk van onze wil en waardoor de algemene toestand in de nijverheid of de drukkerij gewijzigd wordt, zoals bv. oorlog, staking, lock-out, onlusten van politieke, economische of sociale aard, brand, overstroming, machinepech en alle gevallen van overmacht welke de uitgave of de verschijning beletten, vertragen of verminderen, schorsen van rechtswege de uitvoering van de orders en ontslaan ons van alle verantwoordelijkheid of schadeloosstelling.

Facturatie

De factuur wordt gratis toegestuurd indien de adverteerder orders doorgeeft vanaf 15 euro. Opdrachten beneden de 15 euro zullen verekend worden met twee euro administratiekosten.

Betalingsvoorwaarden

Behalve uitdrukkelijk, schriftelijk overeengekomen tussen partijen, moeten de publiciteit en de aankondigingen in de uitgaven van GERDIVO bvba steeds CONTANT betaald worden. Alle taxen van toepassing op advertenties zijn ten laste van de adverteerder. Onze facturen moeten steeds netto en zonder korting op de zetel van onze maatschappij betaald worden. De betalingen gedaan aan onze agenten, regioverantwoordelijken of aan personen die deel uitmaken van de publiciteitsdiensten van het blad zijn niet bevrijdend, behalve van aflevering van een geldig kwijtschrift. Het uitgeven of aanvaarden van wissels brengt geen schuldvernieuwing mee. De publiciteitsagentschappen, de regie’s, de bemiddelaars en andere tussenpersonen van de adverteerder, verbinden zich hoofdelijk en ondeelbaar tot betaling van onze facturen, zelfs indien de factuur op naam van de adverteerder moest worden opgemaakt. Bij gebreke van een betaling op de vervaldatum, behouden wij ons het recht voor de lopende publiciteit te schorsen, zonder opzegging nog vergoeding en zonder nadeel wat onze rechten betreft. Bovendien brengt elke met niet-betaling tegen om het even welke vervaldatum volgende gevolgen mede:

a) De totaliteit van onze schuldvorderingen wordt onmiddellijk opeisbaar ten laste van de adverteerder, zelfs indien zij voortvloeit uit afzonderlijke orders.

b) Elke vervallen schuldvordering wordt vanaf de vervaldatum verhoogd, bij wijze van schadevergoeding met 25% en met een minimum van 62 euro en een rente van 1,5 % per maand. Elke begonnen maand wordt als een volledige maand aanzien.

c) Bij schorsing van lopende publiciteitsorders wordt de openstaande schuld integraal en onmiddellijk eisbaar. Bij wijze van schadeloosstelling, wordt het openstaand saldo verhoogd met 20% met een minimum van 62 euro. Een schadevergoeding van 40% zal eisbaar zijn op het bedrag van de orders, die nog moesten verschijnen.Bij extra betalingstermijnen, dient de cliënt een wissel te accepteren, die zal vervallen op de bedongen termijn, intresten en kosten tenzijne laste.

d) Wanneer een cliënt tevens een vordering bezit op GERDIVO bvba dan heeft er schuldvergelijking plaats, waardoor de twee schulden ten belope van hun wederkerig bedrag teniet gaan. De schuldvergelijking gebeurt zonder dat beide schulden opeisbaar hoeven te zijn en zonder dat GERDIVO bvba gehouden is de klant voorafgaandelijk kennis te geven van de schuldvergelijking. Alle op naam van de adverteerder gevoerde rekeningen (firmanaam/persoonlijke naam/schuilnaam e.a.) worden als één geheel beschouwd.

e) Al de aan de adverteerder toebehorende goederen, die zich om welke reden dan ook in ons bezit bevinden, worden geacht in pand te zijn gegeven als zekerheid voor de betaling van de schulden van de cliënt tegenover GERDIVO bvba, ook indien de schulden geen verband houden met goederen die het voorwerp van het pand recht uitmaken.

Distributie

Enkel wanneer de adverteerder kan bewijzen dat 15% van de totale oplage van een editie niet werd uitgereikt, heeft hij recht op verhaal. Dergelijke klachten dienen per aangetekend schrijven binnen de 48 uur in het bezit van de uitgever te zijn, zoniet vervalt het recht op betwisting, weigering van betaling of kosteloze herplaatsing.

Auteursrecht

Ontwerpen van advertenties, lay-out en andere door de diensten van het blad gemaakt, al dan niet verschenen, mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever, door welk middel ook worden verveelvoudigd of doorgegeven aan andere bladen. Zelfs indien het werk voor ontwerpen en tekeningen hem werd aangerekend (zie pt.6) is de adverteerder nog geen eigenaar van het ontwerp. Enkel wanneer de adverteerder het ontwerp koopt wordt hij er eigenaar van en staat de uitgever of ontwerper alle recht op het ontwerp af. Adverteerders die deze paraaf overtreden, zullen voor schending van het auteursrecht vervolgd worden.

Bevoegdheid

Door het feit te adverteren, verklaart de adverteerder zich akkoord met bovenstaande Algemene Verkoopsvoorwaarden. Enkel de Rechtbank van Turnhout is bevoegd om kennis te nemen van om het even welke betwisting, zelfs voor tussengeschillen of oproepingen in vrijwaring.

Website by Purple Monkeys